skip to Main Content

SSB logo

Studenter Settlementet’s Boldklub – SSB, der blev grundlagt i 1911, er en idrætsforening i hjertet af Vesterbro, som brænder for at få både pulsen og livsglæden op for vores motionsbegejstrede medlemmer.

Vi er en sportsklub, med et socialt sigte og engagement, der hver dag kæmper for vores mærkesager. Vi har et målrettet fokus på at sikre adgangen til idrætsfaciliteter på Vesterbro – at tilbyde et bredt udsnit af idrætsaktiviteter til børn/unge/seniorer samt at iværksætte relevante motionstilbud til børn med særlige behov og kvinder med anden etnisk baggrund.

Foreningens grundtanke er baseret på rummelighed og accept, da alle skal kunne være med – derfor er mangfoldighed og inklusion værdifulde keywords i SSB. Vi er en udpræget breddeklub, hvor fællesskaber er vigtigere end resultater.

SSB er i dag vokset og rummer omkring 1.500 medlemmer og tilbyder en bred vifte af aktiviteter lige fra småbørnssvømning over seniorgymnastik til kampsport.

SSBs organisering og struktur

Generalforsamlingen er SSB’s højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt om foråret, hvor beretning, regnskaber og budgetter godkendes. Samtidig udarbejdes der en handleplan for den kommende sæson. På generalforsamlingen vælges foreningens formandskab, og der vælges eventuelt repræsentanter til de respektive udvalg. Endvidere vælges repræsentanter til idrætsfabrikkens bestyrelse, hvor SSB har to pladser.

Formandskabet består af 5-9 medlemmer og forestår den daglige ledelse af foreningen, både politisk som praktisk og løser opgaver i forhold til forbund og myndigheder samt i forhold til de enkelte aktiviteter og deres medlemmer. Formandskabet refererer tilbage til Aktivmødet, der fungerer som SSB’s højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. Formandskabet mødes en gang månedligt.

Foreningsmedarbejdere

Er ansat til at varetage kommunikation/administration, medlemshenvendelser, trænerpleje og yder assistance til formandskabet.

Frivillige trænere

SSB har ca. 100 frivillige trænere, der er tilknyttet et specifikt idrætshold. Siden 2009 har SSB udelukkende benyttet frivillige trænere. Vi tilbyder vores trænerne: Sponsorering af kurser, trænertøj, skattefri godtgørelse, adgang til idrætsfaciliteter samt børnefrikontingent til forældretrænere.

SSB’s historie

SSB’s historie er mere end 100 år lang på Vesterbro. Herunder er et udpluk af SSB’s farverige historie.

1930’erne… i front i arbejderidrætten

 

gammelt fodboldholdDa Kristeligt Studenter Settlement i 1911 blev grundlagt på Vesterbro, med det formål at skabe aktiviteter og kulturudveksling mellem frivillige studerende og arbejderklassen, var det en næsten logisk følge at SSB, Studenter Settlementets Boldklub blev etableret.

Forskellige klubtiltag bragte en flok unge mænd sammen, der havde behov for og lyst til fysisk aktivitet. Kombinationen af klub og sportsaktivitet blev herefter hurtigt et tilløbsstykke, der gjorde SSB og Settlementet til et kraftfelt inden for arbejderidrætten og ikke mindst i bydelen Vesterbro.

De skrifter, der ligger for denne periode, fortæller om en forening med nærhed og med lige så stor fokus på det sociale samvær, som på fodbolden. Klubben var i disse år en af Københavns stærkeste inden for arbejderidrætten, med både danmarksmesterskaber og landsholdsspillere på renomméet.
I slutningen af trediverne led arbejderidrætten et knæk, som betød at SSB slumrede ind, og først havde dokumenterede aktiviteter igen i midten af halvfjerdserne.

70’erne…. historien gentager sig

En gruppe unge, der havde haft deres opvækst i Settlementets børne– og ungeklubber gik sammen med frivillige studerende for at genopstarte SSB. En visionær forstander støttede etableringen af idrætsaktiviteter for børn– og unge i bydelen, og ad denne vej tilflød der SSB midler til lønnede medarbejdere, med det formål at sikre forankring og udvikling af det ”nye” SSB.

Foreningen voksede hurtigt og tilbød både fodbold, håndbold, volleyball, bordtennis og svømning for både børn og voksne. Børneaktiviteterne var centreret omkring fodbold og svømning. Fælles for børn og voksne, var kombinationen af idrætten og samværsaktiviteter i de klublokaler man fik etableret først i Matthæusgade, senere i Saxogade før man til sidst endte i Settlementet i Dybbølsgade 41.

Nærværet i foreningen var stort og udover de daglige tilbud fik man i 80’erne etableret SSB-ugen, en sommerferieuge for alle SSB’ere på Settlementets koloni – Lyngborgen ved Sejrøbugten. En aktivitet der gennem årerne er blevet en ”institution” i SSBs virke.

Al aktivitet var organiseret under DAI, Dansk Arbejder Idræt, fodbold var stadig den mest synlige aktivitet, hvor SSB var en af de stærkeste i København med spillere på udvalgte hold og en enkelt pokaltriumf. Arbejderidrætten mistede i disse år sin tiltrækningskraft, og SSB måtte derfor ud og finde nye samarbejdspartnere.

Valget faldt på DDGU, det senere DGI, De Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, som matchede SSB’s behov for at beholde de sociale og breddemæssige aspekter i idrætstilbuddet. DGI stillede desuden ikke de samme krav til SSB, som andre organisationer gjorde – bla. stillede KBU, Københavns Boldspils Union det krav, at SSB skulle stille med en ”hjemmebane”, og hvor får en forening på Vesterbro sådan en fra.

Vesterbro har jo gennem årerne været eksempel for de manglende idrætsfaciliteter i brokvartererne. Fx havde bydelen med 35.000 beboere i 1997, hvor DGI byen blev indviet, ingen idrætshaller, men kun skolernes gymnastiksale til rådighed. Betingelserne gjorde at foreningens aktiviteter blev spredt ud til idrætsanlæg andre steder i København.

Det havde indvirkning på nærheden i foreningen, da den fysiske afstand mellem SSB’s aktiviteter blev for stor, og medlemmerne mistede kendskabet til hinanden. På trods af, at der stadig var vellykkede sommerferieuger, skiture, og store fester, var det ikke svært at se at foreningen var i svære interne problemer.

90’erne….en forening på vej

SSB fodbold omklædningsrum

Som konsekvens af ovenstående, valgte man at satse på børne– og unge aktiviteterne, fremfor de voksne. Med denne målgruppe kunne man skabe større lokal synlighed, lokale netværk omkring idrætten og herigennem nytænke samt ikke mindst få politisk bevågenhed på idrætsarbejdet på Vesterbro.

Resultatet af indsatsen kunne ses via etableringen af Vesterbro Idræts Samvirke, som havde fokus på den ikke organiserede gadeidræt, med tilhørende idræts– og legecontainere og integrationsaktiviteter. Ideerne om den decentrale organisering af idrætten blev udviklet, samtidig med at Vesterbros idræt fik et ordentligt skub fremad ved etableringen af DGI-byen og Vandkulturhuset.

SSB havde mistet nærheden, men fik i stedet markeret sig som en forening, der gerne ville agere i den gråzone, hvor idrættens virkemidler, snarere end idrætten selv, er i fokus, og opnåede stor bevågenhed hos idrætsorganisationer og politikere. Og hermed fik man ideen om det decentrale idrætsanlæg på dagsordenen.

Det lykkedes i efteråret 2000, at få etableret Idrætsfabrikken, SSB’s Forenings- og Aktivitetescenter, via fonde og kommunale midler. Med anlægget ønskede man også at appellere til andre målgrupper og dermed etablere andre aktiviteter end dem DGI-byen, som centralt anlæg, kunne tilbyde.

SSB søgte også fondsmidler til udvikling og nytænkning omkring rummelighed og integration af marginaliserede grupper i foreningslivet. Projektet hed ”Bare Fødder På Asfalt” og virkede som en dynamo for SSB, især i forhold til den sociale opgave en forening på Vesterbro bør have, og som SSB er garant for i dag.

DGI Byen og Idrætsfabrikken har flyttet SSB’s aktiviteter tilbage til bydelen og i samme moment har SSB fodbold fået en hjemmebane på Bavnehøj Idrætsanlæg.

SSB er kommet hjem til Vesterbro, som den store flerstrengede forening, med den sociale indgangsvinkel til idrætten.

SSB har udviklet sig til en forening med ca. 2.000 medlemmer, med tilbud til alle aldersgrupper fra nyfødte til ældre, og med en bred sammensat medlemsskare både socialt og kulturelt.

 

Back To Top