skip to Main Content

Vedtægter for SSB

§ 1 Foreningens navn er Studenter Settlementets Boldklub, i daglig tale SSB. Dens hjemsted er Vesterbro, København.

§ 2a Foreningen er medlem af Dansk Arbejder Idrætsforbund, De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, relevante specielforbund under Dansk Idræts Forbund og er underkastet disse forbunds love og paragraffer. Herudover er foreningen medlem af Vesterbro Idræts Samvirke.

§ 2b Foreningen er herudover tilknyttet til Kristeligt Studenter Settlement.

§ 3 Formålsparagraf: Foreningens formål er med udgangspunkt i idræt at stimulere og udvikle medlemmernes sociale adfærd samt at sikre, at Vesterbros beboere får bedre betingelser for at udvikle et aktivt idræts og fritidsliv.

§ 4 Foreningen optager aktive og passive medlemmer fortrinsvis med bopæl på Vesterbro, København. Udmeldelse skal ske skriftligt.

§ 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. På generalforsamlingen vælges et formandskab på 5 – 9 medlemmer for et år af gangen. Formandskabet konstituerer sig selv med formand og kasserer. Formandskabet udgør den daglige ledelse samt den besluttende myndighed mellem generalforsamlinger.

§5a For at have stemmeret på generalforsamlingen og være valgbar skal man være:

– medlem af SSB og fyldt 16 år eller forælder til et medlem yngre end 16 år – dog kun én stemme per medlemskab. – ajour med kontingentbetaling

Eller – aktiv frivillig med mere end 1 års anciennitet i foreningen

Eller – lønnet medarbejder med mere end 1 års anciennitet i foreningen

§ 5b På generalforsamlingen vælges 2 medlemmer til bestyrelsen på Idrætsfabrikken, SSBs Forenings- og Aktivitetscenter.

§ 5c Formandskabet kan vælge at inddrage en eller flere personer i Formandskabets arbejde, der kan bidrage til, at Formandskabet kan optimere sit virke. Disse personer vil ikke have stemmeret i forhold til formandskabet, men vil være underlagt de samme forpligtigelser som et fuldgyldigt medlem af Formandskabet. Personer som Formandskabet ønsker at inddraget i dets arbejde, skal have en større tilknytning til SSB.

§ 6 Formanden og kasserer eller – hvis det er den samme – et medlem af formandskabet har prokura til foreningens konti. Formandskabet kan tildele begrænset prokura til medarbejdere i forhold til foreningens drift. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gældsforpligtelser, dette gør alene foreningens formue.

§ 6a Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der vælges for et år ad gangen. Der vælges også en revisorsuppleant.

§ 7: Ordinær generalforsamling afholdes efter regnskabet er godkendt af revisionen. Regnskabet skal desuden sendes ud til alle medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen SKAL indeholde følgende punkter: 1) Formandens beretning 2) Regnskab 3) Indkomne forslag 4) Valg 5) Fremtidigt arbejde 6) Budget Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside eller via mail.

§ 8: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af formandskabet med mindst 14 dages varsel og SKAL indkaldes når mindst ¼ af medlemmerne forlanger det – ledsaget af en dagsorden.

§ 9 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal foreligge skriftligt på denne. Vedtagelse kræver simpelt stemmeflertal. Dog kan lovændringer kun finde sted med 2/3 majoritet. Hæftelsesgrundlaget i vedtægternes § 6 kan ikke ændres ved vedtægtsændring i medfør til denne bestemmelse.

§ 10 Hvis foreningen opløses anvendes et eventuelt overskud til fremme af idrætsaktiviteter for børn og unge på Vesterbro. En særlig generalforsamling beslutter den konkrete anvendelse af overskuddet i overensstemmelse med denne bestemmelse.

Vedtaget på Generalforsamling i SSB 20 maj 2021.

Back To Top